logotyp

Infomace dle vyhlášky č.106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky 106/1999 Sb.

1.Název:

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

 Právní forma :
IZO:
Příspěvková organizace 
102401705
2.Důvod a způsob založení:Zřizovatel - Magistrát hlavního města Prahy
  Zřizovací listina
  Příspěvková organizace Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, byla zřízena ke dni 1. 9. 2000 Školským úřadem Praha 5 pod č.j.: ŠÚ/654/Vei/00 ze dne 21. 6. 2000 a sídlí na adrese Trávníčkova 1743/2
Praha 5 - Stodůlky, 155 00.
Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34009/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla organizace ke dni 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha. 
Zřizovací listina je ze dne 3. 4. 2001. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením zastupitelstva Hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014 a usnesením zastupitelstva Hlavního města Prahy č. 18/41 ze dne 16. 6. 2016 včetně dodatků. Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování základního vzdělávání pro žáky se speciálními potřebami podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).
3.Organizační struktura:odkaz
   
4.Kontaktní spojení:odkaz
 ID datové schránky: tn6z7rt
   
 4.1Kontaktní poštovní adresa:

Trávníčkova 1743/2
Praha 5 - Stodůlky
155 00 

   
 4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:Trávníčkova 1743/2
Praha 5 - Stodůlky
155 00 
   
 4.3Úřední hodiny:odkaz
   
 4.4Telefonní čísla:odkaz
   
 4.5Číslo faxu:235522156
   
 4.6Adresa internetové stránky:www.zsluziny.cz
   
4.7Adresa e-podatelny:reditelka@zsluziny.cz
vedeni@zsluziny.cz
   
4.8Další elektronické adresy:odkaz
   
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):Mgr. Eva Šmídová, tel. 731 609 403
   
 5.Případné platby lze poukázat:číslo účtu 2002760002/6000
  Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině
  variabilní symbol - určený
  specifický symbol - 1111
   
 6.IČ:70107084
   
 7.DIČ:nejsme plátcem daně z přidané hodnoty
   
 8.Dokumentyodkaz
   
8.1.1Seznam hlavních dokumentů:
 • Zřizovací listina organizace
 • Školní řád
 • Pravidla pro hodnocení žáků
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce
 • Školní vzdělávací programy
 • Dokumentace BOZP a PO
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů
Do dokumentů podléhajících zveřejnění je možno nahlédnout v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy.
8.1.2Dokumenty nepodléhající zveřejněníje do nich umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout
 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – po předchozí domluvě s ředitelem školy
 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
8.2Rozpočet:
   
9.Žádosti o informace:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Ústní podání

 • telefonicky
 • osobně v kanceláři školy

Písemné podání
Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy
nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

 • u fyzické osoby jméno, přijmení, adresa, telefon, případně e-mail
 • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail
 • předmět žádosti
 • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
 • datum a podpis
 Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. odst. zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupou k informacím.

 • Poskytnutá informace dne 15. 2. 2022: Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla škola požadované informace, a to že odkázala na zveřejněnou informaci dostupnou zde
10.Příjem žádostí
a dalších podání:

Pověření pracovníci:
PaedDr. Věra Kozohorská - ředitelka školy a školského zařízení
PaedDr. Iva Novotná - zástupce ředitele 
Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

   
11.Popisy postupů - návody
pro řešení životních situacích:
Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)
   
12.Předpisy 
   
12.1 Nejdůležitější právní předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných 

k nahlédnutí v kanceláři vedení školy, na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz a webových stránkách MŠMT zde.
   
12.2Vydané právní předpisy:odkaz
   
13.Úhrady za poskytování informací 
   
13.1Sazebník úhrad
za poskytování informací:
odkaz
   
13.2Usnesení nadřízeného orgánu 
o výši úhrad za poskytnutí
informací:
 Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.
   
14.Licenční smlouvy 
   
14.1Vzory licenčních smluv:Škola neuzavírá licenční smlouvy.
   
15Výhradní licence:Škola neposkytuje žádné výhradní licence.
   
16.Výroční zprávy podle
zákona 106/1999 Sb.
:
Výroční zprávy o poskytování informací
   

 

Základní škola Lužiny

Praha 5, Trávníčkova 1743, 155 00

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha

IČO: 70107084
Web: www.zsluziny.cz

Ředitelka: PaedDr. Kozohorská Věra

E-mail: vedeni@zsluziny.cz
Telefon: 235 522 156, 235 522 159
Fax: 235 522 156
ID datové schránky: tn6z7rt
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek.

Created by © 2019 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy