logotyp
Login

ZŠ 8.B

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Český jazyk

Mgr. Jana Marková

Jazyková výchova
Druhy vět podle postoje mluvčího - věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 
2. stupeň  český jazyk - 7.ročník - Skladba vět - Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent
 
Komunikační a slohová výchova
Napsat úvahu na téma Volba povolání
 
Literární výchova
J.K.Tyl - referát

1. týden 16.3. - 20.3.2020

Jazyková výchova
Typy podmětu a přísudku,shoda
https://www.onlinecviceni.cz/ - český jazyk 5.ročník
 
2. týden 23.3. - 27.3.2020

Literární výchova
 - přečti knihu, pohádku dle vlastního výběru a napiš referát o této knize, pohádce. Prezentace proběhne po návratu do školy.

Jazyková výchova - Rozvíjející větné členy
pročti si přílohu Rozvíjející větné členy, procvičuj shodu podmětu s přísudkem - znáš z práce ve škole
https://www.onlinecviceni.cz (český jazyk 6.ročník shoda podmětu s přísudkem)
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudekLiterární výchova - Romantismus - úvodpročti si přílohu Romantismus - úvod, zkus vyluštit křížovku - přiložený dum.rvphttps://dum.rvp.cz/materialy/cesky-romantismus-2.html
 
Webové odkazy k procvičování učiva - znáte z běžné výuky škole.
www.onlinecviceni.cz

3. týden 30.3. - 3.4.2020

J
azyková výchova - přívlastek
Prostuduj učivo na tomto odkazu .https://www.umimecesky.cz/cviceni-privlastek-shodny-neshodny a přímo pod výkladem v ROZBORECH pomocí barviček urči vybraná slova ve větách (znáš z práce ve škole)
Opakování učiva - cvičení přepiš do školního sešitu:
brožura Opakujeme češtinu v 7. ročníku (1.díl) - hnědá barva - str 25 cv. 2, str. 18 cv. 3
průběžně si opakuj i další učivo - viz přehled www stránek, s kterými pracujeme ve škole (zadání úkolů 23.3. - 27.3.)

Anglický jazyk

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden

Will, be going to
- PS - str. 16-18
- PS - str. 20
- PS - str. 21/cv. 4
- PS - str. 25 - 28
- PS - str. 29/cv. 5, 6
Přehled gramatiky Be going to, Future simple
- PS - str. 75
Slovní zásoba
- PS - str. 81 - 82 - UNIT 2,3
Pracovní list - Jobs
- vyplnit
Procvičování na internetu:  https://www.umimeanglicky.cz/prehled-temat - Should, Zaměstnání, Future simple tense, Will/going to.

3. týden

Příslovce
- příloha Adverbs - přečíst si a vyplnit
- opakování na: https://www.umimeanglicky.cz/anglicka-slovicka-prislovce

Přírodopis

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden

Dýchací soustava

- uč. str. 72 - 75 - přečíst si, udělat zápis (zeleně zvýrazněné rámečky)

Trávicí soustava
- uč. str. 76 - 83 - přečíst si, udělat zápis (zeleně zvýrazněné rámečky)

Vylučovací soustava
- uč. str. 84 - 85 - přečíst si, udělat zápis (zeleně zvýrazněné rámečky)

Referáty - pouze pro zájemce: Onemocnění dýchací soustavy; Onemocnění trávicí soustavy; Onemocnění vylučovací soustavy; Mentální anorexie a bulimie; Zásady zdravé výživy - na vel. A4

3.týden
 

Kožní soustava
- uč. str. 86 - 87
- příloha Kožní soustava - zápis - nalepit/opsat do sešitu
- opakování na http://www.didakta.cz/ - Přírodopis 2 - Kůže, dýchání, vylučování a rozmnožování - Kožní, dýchací a vylučovací soustava

Chemie

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden

Učebnice

- str. 42 - přečíst
- str. 43 - 45 - přečíst, udělat zápis (žluté rámečky), zapsat si vzorce a zkusit vypočítat uvedené příklady
Pracovní sešit
- str. 23 - 25

Procvičování na internetu: https://www.umimefakta.cz/prehled-temat - Chemie - Značky chemických prvků.

3. a 4. týden

Oxidy, skleníkový efekt
- uč. str. 47 - 49 Nejjednodušší sloučeniny
- uč. str. 50 - 51 Základ chemického názvosloví
- zapsat si do sešitu žluté rámečky na str. 49, 51 a tabulku 8 na str. 50
- PS - str. 27/cv. 7,2; 7,3; 7,4
- PS - str. 28/cv. 7.6; 7.7a; 7.8
- PS - str. 29/cv. 7.11
- opakování - http://www.didakta.cz/ - Chemie - Názvosloví - Oxidy a sulfidy

Rýsování

PaedDr. Věra Kozohorská
8.B/skupina 1 - J.D., R.K., L.K., S.T., D.Z.


Úkoly na 4 týdny:

1) Pracovní sešit - list 14 - čtvercová, obdélníková a diagonální síť - všude nutné stále používat rysku

2) Na čtverečkovaný papír narýsovat ornamenty ve čtvercové síti podle přiloženého vzoru, tj. tužkou silně vytahovat určené čáry čtvercové sítě podle pravítka

3) Pracovní sešit - list 30 a 31 - narýsovat pravidelné mnohoúhelníky pomocí kružítka a pravítka, návod naleznete v zelené učebnici na straně 35 a 36

Řada žáků má také doplnit dosud nesplněné práce:
- 1 žák nebyl hodnocen v 1. pololetí: listy 9, 10, 12, 13, 15, 16
- ve 2. pololetí mají všichni mít již splněny listy 17, 18 a na papír sloupcový graf absence

Kdo zapomněl pracovní sešit nebo učebnici nebo "načatý" graf ve škole, může si je individuáně vyzvednout denně mezi 9 až 13. hodinou, u ředitelky školy - zvonit u vchodu k vrátnici.

8.B/1. skupina - Informatika

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden
Úkol č. 1: 
Vytvoř komiks na libovolné téma
Komiks musí obsahovat alespoň 10 obrázků. Využij k tomu https://www.storyboardthat.com/cs/storyboard-creator.
Vytvořený komiks pomocí aplikace Výstřižky vystřihni. Ulož jako obrázky. Jednotlivé obrázky očísluj. 
Svoji práci pošli na mail: machacikova@zsluziny.cz.
.
Úkol č. 2: Vyzkoušej si jednoduché programování na: https://www.umimeprogramovat.cz/sipkovana#ps62

3.týden
 
Bezpečnost při používání internetu, elektronické komunikaci
- podívej se na jednotlivé odkazy:
- vytvoř dokument, který bude obsahovat:
1) Nadpis: 10 pravidel bezpečného internetu.
2) Pomocí odrážek vypiš 10 pravidel svými slovy, nekopíruj.
3) Vlož obrázek týkající se bezpečnosti na internetu a vlož k němu zdroj.
4) Dole uveď Vypracoval(a): a doplň své jméno.
5) Dokument ulož do PDF a pošli na mail: machacikova@zsluziny.cz

Občanská výchova

Mgr. Ilona Kafková
 
1. a 2. týden

Právní jednání 
učebnice str. 71 - 73 (právní jednání; příklady smluv, se kterými se často setkáváme; práva spotřebitele, reklamace)
připravit si vlastní scénku: reklamace zboží (kupující, prodávající); zapsat si do sešitu
 
Zdravý životní styl 
učebnice str. 26 (zdraví, závislost)
https://www.nekuratka.cz/ (prohlédnout si webovou stránku, vyplnit si kvíz a (ne)kuřáckou kalkulačku

3. a 4. týden

Ústava České republiky, složky státní moci (opakování) prohlédni si webové sstránky: https://www.hrad.cz/https://vlada.cz/https://www.psp.cz/https://www.senat.cz/https://www.justice.cz/soudy 
procvič své znalosti online: https://www.umimefakta.cz/cviceni-pravo-a-instituce

Právní řád České republiky
učebnice str. 69 - 70

Protiprávní jednání (přestupek a trestný čin, orgány právní ochrany, kriminalita, nejčastější případy kriminality dětí a mladistvých, korupce)
učebnice str. 74 – 78; prohlédni si webové stránky: https://www.policie.cz/
pracovní list: Provinění a tresty

Hudební výchova

Mgr. Hana Černá

Úkol do konce března:
Vývoj evropské hudby- klasicismus: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven
-vyhledat a písemně zpracovat základní informace o životě a díle těchto významných hud. skladatelů (celé jméno, datum a místo narození, stručně informace o dětství, mládí, životu v dospělosti,díle - jaký druh skladeb komponovali, názvy nejvýznamnějších děl, zajímavosti).
 
zdroje informací:
 

Zeměpis - březen

Bc. Pavla Šebestová

Jihovýchodní Evropa-Bosna, Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko, Černá Hora, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Albánie.
OČMU-živelné pohromy-požáry, terorismus (Balkánský poloostrov), záplavy (Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko) – učebnice str. 46-49 + PS do str. 37
Příloha-zápis do sešitů /lze vytisknou a nalepit do sešitu/-někteří už zápis mají
http://www.zemepis.com/Evropa.php 
https://www.ucseonline.cz/zemepis/geograficky-prehled-jihovychodni-evropy/
D.Ú. – vypsat do sešitu chráněné krajinné oblasti Jihovýchodní Evropy

Informatika 8.B/2.skupina

Mgr. Dana Lukešová

Pracovní vyučování - hoši

Mgr. František Nikrýn

Matematika

Mgr. Jana Marková

11.3. - 19.3.2020

Aritmetika 
číselný výraz, výraz s proměnnou 
jednočlen, mnohočlen, násobení mnohočlenu jednočlenem
matematika 8.ročník  Mnohočleny
- zápis
sčítání a odčítání
násobení
6.ročník Převody jednotek 
Geometrie 
délka kružnice, části kruhu, Ludolfovo číslo, délka oblouku kružnice

2. týden 23.3. - 27.3.2020

Aritmetika - sčítání mnohočlenů
Prohlédni si video,kde je velmi pěkně vysvětleno sčítání mnohočlenů
Zkus si vypočítat příklady na tomto odkazu.
Geometrie - obvod, obsah kruhu
https://www.umimematiku.cz/cviceni-obsah-obvod-kruh-kruznice 

3.týden

Aritmetika - odčítání mnohočlenů
Prostuduj učebnici Matematika II.díl str. 23 - 24
Do školního sešitu z matematiky vypočítej z učebnice Matematika II.díl str. 25 cv. 4, 6
Procvičuj na www.onlinecviceni.cz - matematika - 2.stupeň - 03 mnohočleny - 03 sčítání a odčítání
 
Geometrie - tečna, sečna
Zhlédni video https://dumy.cz/stahnout, tečnu, sečnu přerýsuj do sešitu geometrie + popiš podle nákresu

Fyzika

Bc. Jana Jelínková

učebnice str. 63 – 66 „Zrcadla“ – přečíst
PS str. 25/ cv 1
str.26 celá
str. 27/ cv 6, 7

učebnice str. 67 „Jak se láme světlo“ – přečíst
PS str. 27/ cv 1
str. 28 celá
str. 29/ cv 1, 2

učebnice str. 68 – 69 „Čočky – spojky a rozptylky“ – přečíst

Zápis učiva vytisknout a nalepit do sešitu /nebo přepsat do sešitu/ - nepsat datum ani číslo zápisu, doplníme ve škole.

Dějepis - březen

PaedDr. Alexandra Trešlová

- doba národního obrození
učebnice ZŠ str. 58 – 62
učebnice ZŠ praktická str. 38 – 39
- revoluce 19. stol. Jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problému
učebnice ZŠ str. 63 – 67, str. 70 - 73
učebnice ZŠ praktická str. 40 – 43
- sjednocení Itálie, sjednocení Německa
učebnice ZŠ str. 79 – 81
pracovní sešit str. 30, 31, 32, 33, 34 - 35

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_obrozen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmyslov%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sjednocen%C3%AD_N%C4%9Bmecka

Pracovní vyučování

Mgr. Jana Marková

Zhotov nějakou velikonoční, jarní dekoraci - vlastní nápad nebo se inspiruj těmito odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=yMMe4AV_Z-g 
https://www.youtube.com/watch?v=MGALFr0e1Cw 
https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY 
https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM 
https://www.youtube.com/watch?v=PYWCr-TydVw


16.3. - 20.3.2020
Koupání kojence - shlédni přiložené video
https://www.jaksetodela.cz/video/4231/koupani-miminka-jak-drzet-a-koupat-miminko
 
Různé druhy polévek
Uvař doma polévku, poznamenej si recept - ve škole nám sdělíš
Při výběru polévky ti třeba pomůže tento odkaz:https://www.kucharidodomu.cz/tipy-a-triky/polevky:-jake-jsou-druhy-polevek-jak-na-nejlepsi-polevku.html 

3.týden
Do sešitu matematiky vypracuj pracovní list z přílohy.

Pracovní techniky

Mgr. Jana Marková

1.týden 16.3. - 20.3.2020
Origami
Podle návodu v příloze slož tulipán nebo květinu. Další návody najdeš na https://www.origami-navody.cz

Tělesná výchova

Odkaz připravila Mgr. Michaela Pařízková

Tv - rytmická a kondiční cvičení s hudbou, netradiční sporty:
www.degezetko.cz (vyplnit své údaje, na zadaný e-mail přijdou přihlašovací údaje)

AKTUALITY

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.10.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 16.10.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy