logotyp
Login

ZŠS 4.

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

UČIVO, IV.tř. ZŠS (3. a 4. ročník) 11.3. - 20.3.2020

Mgr. Dita Rezková

ČTENÍ

3.ročník – „Náš slabikář 1.“ str. 76-81, čtení s porozuměním

                - rozklad dvojslabičných slov na slabiky (vytleskáním), vyvození první hlásky ve slovech

4.ročník – „Náš slabikář 2. str. 36-39, písmeno K,k – porozumění čtenému

                - čtení a skladba otevřených slabik a dvojslabičných slov s K,k, vyhledávání slov v krátkém textu

Globální čtení – procvičování nové 7.řady („oblečení“) – porozumění a zapamatování pojmu

                           - upevňování slov s obrázky 1.-7.řady

PSANÍ

3.ročník – cvičení pro uvolňování částí ruky, cvičení koordinace ruky a oka

                - hůlkové psaní – větší formát – obtahování, dopisování, spojování (písmena A, V, T, I, O, U, E, M)

4.ročník – cvičení koordinace ruky/oka, rozhýbání prstů, osvojení plynulého pohybu ruky po papíře

                   grafomotorika – štětcem s vodou na větší plochu

                - nácvik psaní písmene „s“ – v sešitě s pomocnými linkami + opis slabik „sa, se, si, so, su, sá, sé, sí“

      Hůlkové psaní – známé prvky HP – větší formát

                                 - obtahování, opis nacvičených písmen a slabik – do velkého sešitu

 ŘEČOVÁ VÝCHOVA

                                          - zvukové prostředky řeči (tempo, melodie)

                                          - rozvoj slovní zásoby – popis obrázku na téma jaro
POČTY

3.ročník – psaní číslic 1, 2, 3, 4, 5

               - pojmy větší/menší

               - „Pracovní sešit k počtům“ str.22-25

4.ročník – číslo a číslice 9, nácvik psaní, číselná řada do 9, sestavování a doplňování číselných řad do 9, určování prvků do 9

                - pracovní sešit „Matematika II - 1“ str.32-33

 PRVOUKA

                      - charakteristika ročního období jara, příroda na jaře, jarní měsíce (viz.níže)

UČIVO, IV.tř. ZŠS (3. a 4. ročník) 19.3. - 27.3. 2020

Mgr. Dita Rezková

ČTENÍ

3.ročník

 • Rozlišování otázky, rozkazu, příkazu a oznámení.

„Náš slabikář 1.“ – str. 73-75, 79,80 (otázka), str.76-78 (rozkaz, příkaz), str.81-83 (oznámení)

 • Hláska a písmeno Y,y – slabiky ( „Náš slabikář1.“ – str.84)
 • Poslech a reprodukce krátké pohádky (dle vlastního výběru) – práce s textem, vyprávění

4.ročník

 • Sluchová diferenciace hlásek a samohlásek.

PRÁCE S TEXTEM „Náš slabikář 2.“ str.40 :

 • • vyhledávání všech hlásek v textu (a, á, e, é, i, í, o, u); vyhledávání samohlásek (K k , V v , M m)
 • • vyhledávání slabik – každé slovo v textu pomocí tleskání rozdělit na slabiky, říct z kolika je slabik a na jaké písmenko začíná
 • • vyhledávání slov – „do, je, koše, nosí, dává, doma, zimu, kamen, polena, Kamila“
  • Automatizace čtení (procvičování čtení „Náš slabikář 2.“ str.39-41)
  • Poslech a reprodukce krátké pohádky (dle vlastního výběru) – poslech + vyprávění

Globální čtení

 • nová slova 8. řady „ZVÍŘATA“ (viz. Přílohy „1.-8.řada GČ“) – porozumění a zapamatování pojmu, diferenciační cvičení – rozlišování obrázků, slov;  skládání sousloví se spojkami „A, I“
 • práce se situačními obrázky (viz. Příloha „GČ situační obrázky“) – popis, ukazování, přikládání slov k obrázkům

PSANÍ

3.ročník

 • nácvik psaní hůlkového písmene „Y“ + slabiky MY, LY, TY, VY (obtahování, opis, spojování pomocných bodů)
 • pohybové a plastické znázornění známých písmen
 • grafomotorická cvičení – viz. Příloha „grafomotorika 3.ročník (spirála, horní oblouk)“

4.ročník

 • opakování a procvičování prvků psacího i hůlkového písma
 • opis známých nacvičených písmen + slabiky
 • grafomotorické cvičení pro uvolnění ruky, rozhýbání prstů a plynulého pohybu celé ruky po papíře

viz. Příloha „psaní 4.ročník-2.týden“
viz. Příloha „hledání slov s písmenem s“

 Hůlkové psaní

 • pohyb zápěstím s opěrkou o psací desku, rozhýbání prstů, osvojení plynulého pohybu ruky po papíře
 • grafomotorická cvičení (procvičování horní oblouk, dolní oblouk)
 • opakování a procvičování známých prvků hůlkových písmen + obtahování HP a opis

viz. Příloha „hůlkové psaní – procvičování 2.týden“
viz. Příloha „GČ-rozstříhaná HP a SLOVA“

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

 • rozvoj sluchového vnímání – diferenciace hlásek ve slově, rytmický přednes říkadla

viz. Příloha „jarní básnička“ - básničku naučit

POČTY

3.ročník

 • řazení a třídění předmětů do skupin – podle barvy, podle velikosti, podle tvaru
 • sčítání v oboru do 5 s názorem (pomocí kostiček, kamínků, pastelek apod.)
Pracovní sešit k Počtům 3“ str.26-29

4.ročník

 • Opakování a procvičování číselné řady v oboru 0-9 (vzestupná i sestupná), doplňování číselných řad
 • procvičování psaní jednotlivých číslic
 • sčítání a odčítání v oboru do 9 – s názorem

„Pracovní sešit Matematika II - 1“ str.34,35

viz. Příloha „počty 4.ročník“

PRVOUKA

 • jarní květiny
 • stromy a keře na jaře
 • jarní práce na zahradě a na poli
 • zvířata a jejich mláďata, hnízdění ptáků a krmení mláďat

viz. Příloha „PRVOUKA 2.týden“

! PŘÍLOHY jsou převážně pracovní listy, které jsem vypracovala tak, aby byli vhodné pro konkrétní žáky.

Doporučuji jejich vytištění, aby mohli kluci pracovat přímo do nich. Pokud nemáte možnost tisku, berte přílohy jako vzory a podle nich prosím o vypracování na volné listy či do sešitu velikosti A4.

Webové stránky, které doporučuji k procvičování učiva:
https://skolakov.eu  
http://www.globalni-cteni.cz/ 
http://www.rysava.websnadno.cz/ 
https://www.zlatka.in/cs/ 
https://hry.rozhlas.cz/radiojunior/ 
http://www.naberanku.cz/vyukove-materialy

UČIVO, IV.tř. ZŠS (3. a 4. ročník) 30.3. - 3.4.2020

ČTENÍ

3.ročník

 • Procvičování hlásky a písmene Y, y + slabiky „ty, my, vy, ly“.
 • Upevňování probraných hlásek a písmen, slabik, slov („Náš slabikář1.“ – str.85-87) – čtení dvojslabičných slov, krátké věty doplněné obrázkem, vyhledávání jednoslabičných a dvojslabičných slov v textu podle pokynu.
 • Procvičování - viz. Příloha „Čtení 3.třída“
 • Poslech a vyprávění – příběh viz. Příloha „text-Jarní sluníčko“

4.ročník

 • Automatizace čtení – zopakuj si viz. Příloha „Popis věty“

„Náš slabikář2.“ str. 37-41

 • • chápání významu čtených slov a jejich užití ve slovních spojeních
 • • vyhledávání tázacích vět
 • • upevňování čtení jednoduchých vět a krátkého textu
  • Procvičování – viz. Příloha „Čtení 4.třída“
  • Poslech a vyprávění – příběh viz. Příloha „text-Jarní sluníčko“

Globální čtení

 • Opakování a upevňování slov 1.-8.řady GČ – diferenciační cvičení, procvičování porozumění a zapamatování pojmů, výběr slov podle pokynu, přiřazování slov k obrázkům a naopak.

viz. Příloha „GČ-přehled slov 1.-8.řada“

viz. Příloha „GČ-najdi slovo“

 • Vyvození prvního písmene ve známých slovech.

PSANÍ

3.ročník

 • Upevňování správných psacích návyků, cvičení pro uvolňování částí ruky (ramene, lokte, předloktí, dlaně, prstů), cvičení koordinace ruky a oka.

viz. Příloha „Grafomotorika 3.třída“

 • Psaní nacvičených písmen a slabik – obtahování, spojování pomocných bodů, opis.

viz. Příloha „Psaní 3.třída“

4.ročník

 • Upevňování správných psacích návyků, cvičení pro uvolňování částí ruky, cvičení koordinace ruky-oka, vnímání správného držení těla při psaní, plynulý pohyb ruky po papíře.

viz. Příloha „Grafomotorika 4.třída“

 • Procvičování, opakování a upevňování prvků psacího písma, nacvičených písmen, slabik a dvojslabičných slov – obtahování, opis, přepis.

viz. Příloha „Psaní 4.třída“

 Hůlkové psaní

 • Upevňování správných psacích návyků, cvičení pro uvolňování částí ruky, cvičení koordinace ruky-oka, vnímání správného držení těla při psaní, plynulý pohyb ruky po papíře.
 • Procvičování prvků hůlkových písmen, opakování a procvičování osvojených písmen, vyhledávání a doplňování písmen ve slovech globálního čtení.

viz. Příloha „HP+grafomotorika 3.týden“

viz. Příloha „HP-vynechaná písmena ve slovech“

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

 • Rozvoj slovní zásoby – s pomocí rodičů najít na internetu obrázky a fotky s tématem „jaro“
  • Ø popis obrázků a fotek, kultura mluveného projevu, konverzační cvičení
  • Procvičování známých říkanek – „Slunce“ z minulého týdne

Některé říkanky, které si každý den říkáme ve třídě (můžete ukázat doma rodičům, co při rytmickém přednesu říkanek děláme):

viz. Příloha „říkanky-Škola, Ještěrky“

POČTY

3.ročník

 • Pojmenování, rozlišování základních geometrických tvarů: kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník. Vyhledávání základních tvarů v okolí.   

viz. Příloha „Geometrické tvary“

 • Číselná řada v oboru 1-5, vzestupná i sestupná – psaní číslic, doplňování čísel do číselných řad, přiřazování čísel k počtu prvků a naopak, porovnávání čísel, rozklad čísel.

viz. Příloha „Počty 3.třída“

4.ročník

 • Určování času s přesností na celé hodiny a na půlhodiny.

Podívej se na internetu na video https://www.youtube.com/watch?v=SZG6hv5uyeY

viz. Příloha „HODINY“

 • Základní geometrické tvary – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník. Vyhledávání základních tvarů v okolí.

viz. Příloha „Geometrické tvary“

 • Manipulace s předměty (korálky, kostičky, lego, apod.) – řazení, třídění (podle tvaru, barvy, velikosti,..)

Orientace v prostoru – „vpravo/vlevo, před/za, pod/nad, začátek/konec“

viz. Příloha „Počty 4.třída ORIENTACE V PROSTORU“

PRVOUKA

3.ročník

 • Moje rodina – pojmenování členů rodiny, orientace v základních příbuzenských vztazích, rozlišení pojmů starší/mladší.

4.ročník

 

! PŘÍLOHY jsou převážně pracovní listy, které jsem vypracovala tak, aby byly vhodné pro konkrétní žáky.

Doporučuji jejich vytištění, aby mohli kluci pracovat přímo do nich. Pokud nemáte možnost tisku, berte přílohy jako vzory a podle nich prosím o vypracování na volné listy či do sešitu velikosti A4.

! Prosím opět VŠECHNY o průběžné zpětné odezvy v podobě vyfocených či naskenovaných vyhotovených pracovních listů, fotografií apod. na WhatsApp či email. Děkuji!

!Webové stránky, které doporučuji k procvičování učiva :

https://skolakov.eu

http://www.globalni-cteni.cz/

http://www.rysava.websnadno.cz/

https://www.zlatka.in/cs/

https://hry.rozhlas.cz/radiojunior/

http://www.naberanku.cz/vyukove-materialy

https://decko.ceskatelevize.cz/africka-abeceda/pismenkove-safari

AKTUALITY

FORMULÁŘE

Formuláře k docházce do školy od 1.6.2020 vystaveny:
1) Čestné prohlášení - speciální školy 2) Přihláška do školní skupiny - červen 2020 (MŠMT ČR)
INFORMACE: Ochrana zdraví organizace červen 2020 - rodiče, Ochrana zdraví a provoz v období do konce školního roku 2019/2020

FORMULÁŘE

Vystaveny formuláře: PŘIHLÁŠKA na nepovinné předměty a zájmový kroužek pro školní rok 2020/2021 - žáci ZŠ, Přihláška ZTV - doporučení lékaře

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace učebních oborů, dnů otevřených dveří

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Termíny

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy