Login

ZŠ 8.B

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Český jazyk

Mgr. Jana Marková

Jazyková výchova
Druhy vět podle postoje mluvčího - věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 
2. stupeň  český jazyk - 7.ročník - Skladba vět - Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent
 
Komunikační a slohová výchova
Napsat úvahu na téma Volba povolání
 
Literární výchova
J.K.Tyl - referát

1. týden 16.3. - 20.3.2020

Jazyková výchova
Typy podmětu a přísudku,shoda
https://www.onlinecviceni.cz/ - český jazyk 5.ročník
 
2. týden 23.3. - 27.3.2020

Literární výchova
 - přečti knihu, pohádku dle vlastního výběru a napiš referát o této knize, pohádce. Prezentace proběhne po návratu do školy.

Jazyková výchova - Rozvíjející větné členy
pročti si přílohu Rozvíjející větné členy, procvičuj shodu podmětu s přísudkem - znáš z práce ve škole
https://www.onlinecviceni.cz (český jazyk 6.ročník shoda podmětu s přísudkem)
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudekLiterární výchova - Romantismus - úvodpročti si přílohu Romantismus - úvod, zkus vyluštit křížovku - přiložený dum.rvphttps://dum.rvp.cz/materialy/cesky-romantismus-2.html
 
Webové odkazy k procvičování učiva - znáte z běžné výuky škole.
www.onlinecviceni.cz

3. týden 30.3. - 3.4.2020

J
azyková výchova - přívlastek
Prostuduj učivo na tomto odkazu .https://www.umimecesky.cz/cviceni-privlastek-shodny-neshodny a přímo pod výkladem v ROZBORECH pomocí barviček urči vybraná slova ve větách (znáš z práce ve škole)
Opakování učiva - cvičení přepiš do školního sešitu:
brožura Opakujeme češtinu v 7. ročníku (1.díl) - hnědá barva - str 25 cv. 2, str. 18 cv. 3
průběžně si opakuj i další učivo - viz přehled www stránek, s kterými pracujeme ve škole (zadání úkolů 23.3. - 27.3.)

Anglický jazyk

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden

Will, be going to
- PS - str. 16-18
- PS - str. 20
- PS - str. 21/cv. 4
- PS - str. 25 - 28
- PS - str. 29/cv. 5, 6
Přehled gramatiky Be going to, Future simple
- PS - str. 75
Slovní zásoba
- PS - str. 81 - 82 - UNIT 2,3
Pracovní list - Jobs
- vyplnit
Procvičování na internetu:  https://www.umimeanglicky.cz/prehled-temat - Should, Zaměstnání, Future simple tense, Will/going to.

3. týden

Příslovce
- příloha Adverbs - přečíst si a vyplnit
- opakování na: https://www.umimeanglicky.cz/anglicka-slovicka-prislovce

Přírodopis

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden

Dýchací soustava

- uč. str. 72 - 75 - přečíst si, udělat zápis (zeleně zvýrazněné rámečky)

Trávicí soustava
- uč. str. 76 - 83 - přečíst si, udělat zápis (zeleně zvýrazněné rámečky)

Vylučovací soustava
- uč. str. 84 - 85 - přečíst si, udělat zápis (zeleně zvýrazněné rámečky)

Referáty - pouze pro zájemce: Onemocnění dýchací soustavy; Onemocnění trávicí soustavy; Onemocnění vylučovací soustavy; Mentální anorexie a bulimie; Zásady zdravé výživy - na vel. A4

3.týden
 

Kožní soustava
- uč. str. 86 - 87
- příloha Kožní soustava - zápis - nalepit/opsat do sešitu
- opakování na http://www.didakta.cz/ - Přírodopis 2 - Kůže, dýchání, vylučování a rozmnožování - Kožní, dýchací a vylučovací soustava

Chemie

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden

Učebnice

- str. 42 - přečíst
- str. 43 - 45 - přečíst, udělat zápis (žluté rámečky), zapsat si vzorce a zkusit vypočítat uvedené příklady
Pracovní sešit
- str. 23 - 25

Procvičování na internetu: https://www.umimefakta.cz/prehled-temat - Chemie - Značky chemických prvků.

3. a 4. týden

Oxidy, skleníkový efekt
- uč. str. 47 - 49 Nejjednodušší sloučeniny
- uč. str. 50 - 51 Základ chemického názvosloví
- zapsat si do sešitu žluté rámečky na str. 49, 51 a tabulku 8 na str. 50
- PS - str. 27/cv. 7,2; 7,3; 7,4
- PS - str. 28/cv. 7.6; 7.7a; 7.8
- PS - str. 29/cv. 7.11
- opakování - http://www.didakta.cz/ - Chemie - Názvosloví - Oxidy a sulfidy

Rýsování

PaedDr. Věra Kozohorská
8.B/skupina 1 - J.D., R.K., L.K., S.T., D.Z.


Úkoly na 4 týdny:

1) Pracovní sešit - list 14 - čtvercová, obdélníková a diagonální síť - všude nutné stále používat rysku

2) Na čtverečkovaný papír narýsovat ornamenty ve čtvercové síti podle přiloženého vzoru, tj. tužkou silně vytahovat určené čáry čtvercové sítě podle pravítka

3) Pracovní sešit - list 30 a 31 - narýsovat pravidelné mnohoúhelníky pomocí kružítka a pravítka, návod naleznete v zelené učebnici na straně 35 a 36

Řada žáků má také doplnit dosud nesplněné práce:
- 1 žák nebyl hodnocen v 1. pololetí: listy 9, 10, 12, 13, 15, 16
- ve 2. pololetí mají všichni mít již splněny listy 17, 18 a na papír sloupcový graf absence

Kdo zapomněl pracovní sešit nebo učebnici nebo "načatý" graf ve škole, může si je individuáně vyzvednout denně mezi 9 až 13. hodinou, u ředitelky školy - zvonit u vchodu k vrátnici.

8.B/1. skupina - Informatika

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden
Úkol č. 1: 
Vytvoř komiks na libovolné téma
Komiks musí obsahovat alespoň 10 obrázků. Využij k tomu https://www.storyboardthat.com/cs/storyboard-creator.
Vytvořený komiks pomocí aplikace Výstřižky vystřihni. Ulož jako obrázky. Jednotlivé obrázky očísluj. 
Svoji práci pošli na mail: machacikova@zsluziny.cz.
.
Úkol č. 2: Vyzkoušej si jednoduché programování na: https://www.umimeprogramovat.cz/sipkovana#ps62

3.týden
 
Bezpečnost při používání internetu, elektronické komunikaci
- podívej se na jednotlivé odkazy:
- vytvoř dokument, který bude obsahovat:
1) Nadpis: 10 pravidel bezpečného internetu.
2) Pomocí odrážek vypiš 10 pravidel svými slovy, nekopíruj.
3) Vlož obrázek týkající se bezpečnosti na internetu a vlož k němu zdroj.
4) Dole uveď Vypracoval(a): a doplň své jméno.
5) Dokument ulož do PDF a pošli na mail: machacikova@zsluziny.cz

Občanská výchova

Mgr. Ilona Kafková
 
1. a 2. týden

Právní jednání 
učebnice str. 71 - 73 (právní jednání; příklady smluv, se kterými se často setkáváme; práva spotřebitele, reklamace)
připravit si vlastní scénku: reklamace zboží (kupující, prodávající); zapsat si do sešitu
 
Zdravý životní styl 
učebnice str. 26 (zdraví, závislost)
https://www.nekuratka.cz/ (prohlédnout si webovou stránku, vyplnit si kvíz a (ne)kuřáckou kalkulačku

3. a 4. týden

Ústava České republiky, složky státní moci (opakování) prohlédni si webové sstránky: https://www.hrad.cz/https://vlada.cz/https://www.psp.cz/https://www.senat.cz/https://www.justice.cz/soudy 
procvič své znalosti online: https://www.umimefakta.cz/cviceni-pravo-a-instituce

Právní řád České republiky
učebnice str. 69 - 70

Protiprávní jednání (přestupek a trestný čin, orgány právní ochrany, kriminalita, nejčastější případy kriminality dětí a mladistvých, korupce)
učebnice str. 74 – 78; prohlédni si webové stránky: https://www.policie.cz/
pracovní list: Provinění a tresty

Hudební výchova

Mgr. Hana Černá

Úkol do konce března:
Vývoj evropské hudby- klasicismus: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven
-vyhledat a písemně zpracovat základní informace o životě a díle těchto významných hud. skladatelů (celé jméno, datum a místo narození, stručně informace o dětství, mládí, životu v dospělosti,díle - jaký druh skladeb komponovali, názvy nejvýznamnějších děl, zajímavosti).
 
zdroje informací:
 

Zeměpis - březen

Bc. Pavla Šebestová

Jihovýchodní Evropa-Bosna, Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko, Černá Hora, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Albánie.
OČMU-živelné pohromy-požáry, terorismus (Balkánský poloostrov), záplavy (Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko) – učebnice str. 46-49 + PS do str. 37
Příloha-zápis do sešitů /lze vytisknou a nalepit do sešitu/-někteří už zápis mají
http://www.zemepis.com/Evropa.php 
https://www.ucseonline.cz/zemepis/geograficky-prehled-jihovychodni-evropy/
D.Ú. – vypsat do sešitu chráněné krajinné oblasti Jihovýchodní Evropy

Informatika 8.B/2.skupina

Mgr. Dana Lukešová

Pracovní vyučování - hoši

Mgr. František Nikrýn

Matematika

Mgr. Jana Marková

11.3. - 19.3.2020

Aritmetika 
číselný výraz, výraz s proměnnou 
jednočlen, mnohočlen, násobení mnohočlenu jednočlenem
matematika 8.ročník  Mnohočleny
- zápis
sčítání a odčítání
násobení
6.ročník Převody jednotek 
Geometrie 
délka kružnice, části kruhu, Ludolfovo číslo, délka oblouku kružnice

2. týden 23.3. - 27.3.2020

Aritmetika - sčítání mnohočlenů
Prohlédni si video,kde je velmi pěkně vysvětleno sčítání mnohočlenů
Zkus si vypočítat příklady na tomto odkazu.
Geometrie - obvod, obsah kruhu
https://www.umimematiku.cz/cviceni-obsah-obvod-kruh-kruznice 

3.týden

Aritmetika - odčítání mnohočlenů
Prostuduj učebnici Matematika II.díl str. 23 - 24
Do školního sešitu z matematiky vypočítej z učebnice Matematika II.díl str. 25 cv. 4, 6
Procvičuj na www.onlinecviceni.cz - matematika - 2.stupeň - 03 mnohočleny - 03 sčítání a odčítání
 
Geometrie - tečna, sečna
Zhlédni video https://dumy.cz/stahnout, tečnu, sečnu přerýsuj do sešitu geometrie + popiš podle nákresu

Fyzika

Bc. Jana Jelínková

učebnice str. 63 – 66 „Zrcadla“ – přečíst
PS str. 25/ cv 1
str.26 celá
str. 27/ cv 6, 7

učebnice str. 67 „Jak se láme světlo“ – přečíst
PS str. 27/ cv 1
str. 28 celá
str. 29/ cv 1, 2

učebnice str. 68 – 69 „Čočky – spojky a rozptylky“ – přečíst

Zápis učiva vytisknout a nalepit do sešitu /nebo přepsat do sešitu/ - nepsat datum ani číslo zápisu, doplníme ve škole.

Dějepis - březen

PaedDr. Alexandra Trešlová

- doba národního obrození
učebnice ZŠ str. 58 – 62
učebnice ZŠ praktická str. 38 – 39
- revoluce 19. stol. Jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problému
učebnice ZŠ str. 63 – 67, str. 70 - 73
učebnice ZŠ praktická str. 40 – 43
- sjednocení Itálie, sjednocení Německa
učebnice ZŠ str. 79 – 81
pracovní sešit str. 30, 31, 32, 33, 34 - 35

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_obrozen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmyslov%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sjednocen%C3%AD_N%C4%9Bmecka

Pracovní vyučování

Mgr. Jana Marková

Zhotov nějakou velikonoční, jarní dekoraci - vlastní nápad nebo se inspiruj těmito odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=yMMe4AV_Z-g 
https://www.youtube.com/watch?v=MGALFr0e1Cw 
https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY 
https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM 
https://www.youtube.com/watch?v=PYWCr-TydVw


16.3. - 20.3.2020
Koupání kojence - shlédni přiložené video
https://www.jaksetodela.cz/video/4231/koupani-miminka-jak-drzet-a-koupat-miminko
 
Různé druhy polévek
Uvař doma polévku, poznamenej si recept - ve škole nám sdělíš
Při výběru polévky ti třeba pomůže tento odkaz:https://www.kucharidodomu.cz/tipy-a-triky/polevky:-jake-jsou-druhy-polevek-jak-na-nejlepsi-polevku.html 

3.týden
Do sešitu matematiky vypracuj pracovní list z přílohy.

Pracovní techniky

Mgr. Jana Marková

1.týden 16.3. - 20.3.2020
Origami
Podle návodu v příloze slož tulipán nebo květinu. Další návody najdeš na https://www.origami-navody.cz

Tělesná výchova

Odkaz připravila Mgr. Michaela Pařízková

Tv - rytmická a kondiční cvičení s hudbou, netradiční sporty:
www.degezetko.cz (vyplnit své údaje, na zadaný e-mail přijdou přihlašovací údaje)

AKTUALITY

MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

Připravujeme sekci MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace učebních oborů, dnů otevřených dveří

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Termíny

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy